KINDERDAGVERBLIJF SAPPERDEFLAP

Pedagogisch beleidsplan

  Kinderdagverblijf Sapperdeflap heeft als doel een pedagogisch verantwoorde opvang te zijn, verzorging en begeleiding te bieden aan kinderen tijdens de afwezigheid van hun ouders/verzorgers. Daarbij staan vertrouwen, veiligheid en aandacht centraal. De pedagogisch medewerkers van Sapperdeflap nemen de tijd voor ieder kind. Zij gaan ervan uit dat de aandacht voor elk kind belangrijk is om zich te kunnen ontwikkelen. Ze luisteren naar de kinderen en stimuleren hen om zelf hun mogelijkheden en onmogelijkheden te ontdekken. Met respect voor zichzelf en voor anderen in hun omgeving. Zodat ieder kind bij Sapperdeflap het gevoel heeft: Ik ben ik en dat is oké!

  Naast aandacht zijn veiligheid en vertrouwen bij Sapperdeflap de basis voor kinderen om zich te kunnen ontwikkelen. Daarom streven we er naar op iedere groep met vaste pedagogisch medewerkers te werken, zodat we met uw kind een vertrouwensband op kunnen bouwen. De pedagogisch medewerkers besteden ook veel tijd aan het contact met ouders/verzorgers. Dit is van grote waarde voor een prettig verblijf van uw kind bij Sapperdeflap. We delen immers een stukje van de opvoeding.

  Leren is leuk, als je je veilig voelt. Het spel van een kind kan voor de pedagogisch medewerkers een goed uitgangspunt zijn voor een gesprekje. De pedagogisch medewerker stelt vragen, vraagt verduidelijking, kan op nieuwe mogelijkheden wijzen. Het kind maakt tijdens het spel keuzes, door het zelf te doen, het zelf te leren, krijgen kinderen vertrouwen in zichzelf en dit is goed voor hun ontwikkeling. Wanneer een kind zich veilig voelt, durft een kind nieuwe dingen te gaan doen en leert een kind ook dat het niet erg is wanneer iets direct niet lukt. Je kunt hulp vragen en het samen opnieuw proberen. Stapje voor stapje met hulp van de pedagogisch medewerkers van Sapperdeflap.

  Ontwikkelen en ondersteunen. De pedagogisch medewerkers bieden de kinderen allerlei mogelijkheden om te spelen, activiteiten te ondernemen en andere kinderen te ontmoeten. Zo begeleiden wij de kinderen in het ontwikkelen van hun taalvaardigheid, hun denken, hun creativiteit, hun sociale vermogens en beweging.

  Afstemming van leefwerelden van Sapperdeflap en thuis, de pedagogisch medewerkers besteden veel aandacht aan het contact met u als ouders/verzorgers. Dit gebeurt met name tijdens het kennismakingsgesprek en later bij het halen en brengen. Tijdens het gesprek worden er afspraken gemaakt door van u als ouders/verzorgers te horen wat u belangrijk vindt voor u kind, zodat wij hierop kunnen aansluiten, zodat kinderen niet in twee totaal verschillende werelden hoeven te zijn. Vooral voor baby's en peuters is het kinderdagverblijf de eerste stap buitenshuis. Daarom bent u als ouders/verzorgers een belangrijke informant.

  Extra informatie

  • Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie, zoals in de CAO kinderopvang is opgenomen.
  • Medewerkers die werkzaam zijn bij Kinderdagverblijf Sapperdeflap zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag(VOG).
  • Onder de wet Kinderopvang gelden normen voor de groepsgrootte en de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en aantal kinderen. Kinderdagverblijf Sapperdeflap KDV/NSO handhaaft deze normen door gebruik te maken van de
  beroepskracht kind-ratio(1ratio.nl). .
  • Op Kinderdagverblijf Sapperdeflap KDV/NSO is een risico inventarisatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid. Het geeft ons inzicht in de veiligheid en gezondheidsrisico’s op een Kinderdagverblijf. Jaarlijks wordt deze gecontroleerd door de GGD.
  • Stagiair(e); Kinderdagverblijf Sapperdeflap vindt het belangrijk dat zij een rol speelt in het opleiden van gekwalificeerde medewerkers op de arbeidsmarkt. Wij stellen diverse opleidingen in de gelegenheid om hun leerlingen/studenten via een stage hun eindtermijn van de opleiding te laten voldoen. Hierdoor doet de stagiair(e) op de werkvloer ervaring als medewerker op. Daarnaast wordt via de stages de gelegenheid geboden om zich op een beroep in de kinderopvang te oriënteren. Doormiddel van de verschillende stages houden/verkrijgen wij en onze medewerkers zicht op de diverse opleidingen en het niveau hiervan. Door de samenwerking met de stagiaires gaan wij bewuster met ons werk om. Een succesvolle stage vraagt inspanning. Kinderdagverblijf Sapperdeflap zal dan ook investeren in de organisatie en begeleiding van stages. Dit doen wij via een actief beleid. Wij zorgen dat onze medewerkers goed opgeleid en begeleid worden als werkbegeleiders. Verder word er een belangrijke investering gedaan in het begeleiden van de stagiaires. Hieronder valt een introductie, dagelijkse begeleiding, contact met scholen, etc.

  Vierogenprincipe

  Naar aanleiding van een zedenzaak bij een Amsterdamse kinderdagverblijf, heeft de commissie Gunning in haar onderzoeksrapport geadviseerd het vierogenprincipe bij kinderdagverblijven in te voeren. Het vierogenprincipe betekent dat er altijd een andere volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren bij een beroepskracht in de kinderopvang. De rijksoverheid heeft het advies van de commissie Gunning overgenomen en het vierogenprincipe vanaf 1 juli 2013 verplicht gesteld voor alle kinderdagverblijven. Over de wijze hoe Sapperdeflap het vierogenprincipe gaat uitvoeren is er een Kinderdagverblijf Sapperdeflap brochure. Deze kunnen ouders/verzorgers ten aller tijden doorlezen.

  Klachtenprocedure Sapperdeflap

  Dagelijks doen wij ons uiterste best om kind(eren) naar volledige tevredenheid op te vangen. Mocht er onverhoopt toch iets voorvallen waar u geen goed gevoel bij heeft dan horen wij dit graag van u. Wij staan open voor vragen en suggesties van u als ouder/verzorger en zullen te allen tijde proberen deze zo goed mogelijk te behandelen of toe te passen.

  Mocht u ontevredenheid verder gaan en komt u daarbij tot het indienen van een klacht dan staan wij garant voor een correcte afwikkeling hiervan, en geven u middels een klachtenprocedure twee mogelijkheden om u klacht in te dienen. Te weten een interne en externe route. Intern houdt in dat u klacht binnen Sapperdeflap indient en wij deze klacht samen met u proberen op te lossen. Extern betekent dat u met uw klacht terecht kan bij stichting klachtencommissie kinderopvang (SKK). Wij willen u erop wijzen dat u ten aller tijden rechtstreeks met u klacht naar de SKK mag gaan. Op Sapperdeflap is een regelement daarin is beschreven hoe we handelen bij interne en externe klachten.

  Per 1 januari 2016 is de wet kinderopvang gewijzigd. Het proces van klacht en geschilbehandeling voor ouders en oudercommissie zal voor alle kinderopvangen landelijk door 1 organisatie uitgevoerd worden. De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De belangrijkste verandering is dat de Geschillencommissie bindende uitspraken kan doen. Aan de Geschillencommissie is het klachtenloket Kinderopvang en Peuterspeelzalen verbonden. Men kan bij het klachtenloket terecht voor informatie en advies.

  Telefoon nummer: 0900-01877 (op werkdagen tussen 09.00-17.00 uur).